oficiální web obce

Úřední deska

Tato směrnice platí pro zaměstnance v pracovním poměru Obce Vlastibořice.
Na zaměstnance činné pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje, jen pokud to vyplývá z jeho dalšího ustanovení, z ustanovení pracovněprávních předpisů nebo z uzavřené dohody.

Zobrazit soubor

Organizační řád upravuje činnost obecního zastupitelstva, jeho strukturu, určuje vnitřní uspořádání obce, dělbu práce mezi jednotlivými zastupiteli a jednotlivými organizačními složkami, jejich vzájemné vztahy a vazby na zařízení a organizace, které obec řídí, nebo spravuje.

Zobrazit soubor

Etický kodex zaměstnanců obecního úřadu Vlastibořice je souhrn základních etických norem jednání a chování, jejichž plnění je předpokladem práce na obecním úřadě. Vyjmenované zásady jsou pro všechny zaměstnance úřadu závazné.

Zobrazit soubor