oficiální web obce

… rád bych v tomto úvodníku zrekapituloval zejména aktuální dění v obci a dále vás krátce seznámil s finální podobou Plánu rozvoje obce, který jako jeden z dalších důležitých dokumentů naše obec vypracovala a na blížícím se veřejném zasedání obce také pravděpodobně schválí.

Nejprve mi dovolte krátké zhodnocení realizovaných a dle mého názoru úspěšných akcí, které se v naší obci podařilo uskutečnit. Velice mne potěšila opětovná hojná účast a vysoké pracovní nasazení na obecní jarní brigádě. Zejména obnova a rekonstrukce zeleně podél cest ve Vlastibořicích a směrem na Jivinu byla velice úspěšná. Podařilo se zejména díky obětavé práci Vaška Berana a jím zdarma dodaných dřevin plně obnovit chybějící nebo odstraněnou zeleň.

Věřím, že se nám během příštího roku podaří celý záměr obnovy zeleně v obci podél cest dokončit, abychom se nemuseli při průjezdu obcí dívat na mnohdy zubožené a léta neošetřované stromy. Všem zúčastněným patří ještě jednou velké poděkování.

Další velice podařenou akcí byl již devátý ročník o měsíc přeložené Velikonoční tenisky. Krásné počasí, hojná účast dětí (36) a skvěle připravená trasa plná zajímavých úkolů pobavila nejenom děti, ale také rodiče. Závěrečné opékání špekáčků a obdarování všech účastníků sladkou odměnou bylo hezkým vyvrcholením celé akce. I zde bych rád poděkoval především organizátorům.

Méně vydařené počasí bohužel provázelo obě akce, které se konaly v areálu sportovního zázemí ve Vlastibořicích. Tradiční pálení čarodějnic bylo velice dobře připravené, účast opět vysoká. Bohužel, krátce po zapálení roští se spustil vydatný déšť doprovázený silným větrem a akce musela být předčasně ukončena.

Nevlídné počasí doprovázelo také druhou akci, a to oslavu 135. výročí založení hasičského sboru ve Vlastibořicích. S odstupem času se zprvu nevlídné počasí ukázalo jako ucházející oproti deštivému a chladnému zbytku víkendu a dnům následujícím, bohužel zakončeným povodněmi v celé republice.

Celá soutěž byla velice dobře připravená, vysoký počet zúčastněných družstev a zdárný průběh soutěže a následného doprovodného programu je nejlepší vizitkou našeho spolku dobrovolných hasičů i obce. Za naši obec soutěžila tři družstva a zejména ženy dosáhly krásného výsledku. Věřím, že se i příští rok povede uspořádat podobně úspěšnou soutěž a založit tím třeba další tradiční akci pořádanou v naší obci.

Během měsíce května se nám podařila dokončit investiční akce – rozšíření veřejného osvětlení na Jivině do „Kotle“. Firma Dehes s.r.o. zrealizovala a zprovoznila tři nová světla včetně úpravy propustku a pokládky drenáže podél výkopku. Dále došlo k obnově počítačového vybavení v DPS, knihovně (z dotace) a zprovoznění nového internetového připojení DPS i Obecního úřadu a knihovny vysokorychlostním internetem.

A nyní již krátký úvod a představení právě dokončeného Plánu rozvoje obce. Celé znění bude po schválení dokumentu umístěno na internetové prezentaci obce.

Dokument Program rozvoje obce Vlastibořice na období let 2014–2020 byl zpracován v rámci řešení projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Představitelům obce byla poskytnuta metodická podpora jako pilotním obcím projektu, které byly vybrány za účelem praktického ověření jednoho ze vzniklých produktů projektu – metodiky tvorby programu rozvoje obce.

Obec Vlastibořice vypracovala vlastní program rozvoje obce, jehož cílem je vyjasnit zejména priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky i s výhledem na delší období. Program rozvoje obce může například přispět k lepšímu využití finančních prostředků obce, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Obec Vlastibořice doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná.

Zpracování Programu rozvoje je pro obec Vlastibořice důležité zejména z důvodu:

–          potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce a efektivní realizaci rozvojových aktivit;

–          úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;

–          úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;

–          potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;

–          potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky.