oficiální web obce

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat vlastní program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Výhodou takto zpracovaného dokumentu může být zvýhodnění obce při žádostech k jednotlivým dotačním titulům, zvýhodnění a bonifikace při řešení možných povinných i nepovinných úkonů v rámci běžné administrativy obce a v neposlední řadě díky tomuto dokumentu získává obec přehled a oporu při řešení strategických, provozních a koncepčních dokumentů obce.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni.

Žádáme vás tímto, abyste vyplněné anketní dotazníky odevzdali nejpozději do 31.1.2013 na Obecní úřad ve Vlastibořicích. V aktuálním výtisku Obecního zpravodaje naleznete pouze jednu tištěnou kopii dotazníku. Další kopie si můžete zajistit „stažením“ dotazníku z této webové stránky, nebo si potřebný počet vyzvednout na Obecním úřadě ve Vlastibořicích. Anketní dotazník je anonymní, vyplněn by měl být každým občanem obce starším 18 let.

Žádáme vás, abyste pravdivě uváděli devátou anketní otázku, která se týká obecné identifikace respondenta. Vyplněné dotazníky můžete také odevzdávat během druhého kola prezidentské volby.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Dotazník_pro_obyvatele_vlastibořice-k-1_1