oficiální web obce

…aktuální úvodník začnu poněkud netradičně. Celý týden přemýšlím, jak se oprostit od některých skutečností, které se týkají z velké části obce, ale také mé soukromé osoby. Bohužel toho nejsem schopen. Jistě jste v prvních číslech obecního zpravodaje zaznamenali představení některých zastupitelů obce, kde zejména popisovali důvody, které je vedly ke kandidování do obecního zastupitelstva, představili své vize, apod. Rozhodl jsem se na tuto skutečnost navázat a sdělit, z jakého důvodu jsem kandidoval a následně i přijal funkci starosty obce.

Jakožto místní rodák, dlouholetý člen obecního zastupitelstva, ale také člověk, kterému není lhostejný osud obce, ve které žije, jsem se doposud vždy snažil tu menší, jindy větší měrou přispět k rozvoji, prosperitě a propagaci Vlastibořic. O to samé se také snažím i v současné pozici starosty obce. A věřte, že je to mnohdy práce nelehká. Ostatně, o tom by mohl dlouze hovořit můj dědeček, který tuto funkci zastával s maximální svědomitostí a obětavostí po dlouhých 21 let. O to více je pro mne současná role nelehká a zavazující. Současně je to také ale výzva, motivace, závazek. Rád bych navázal na jeho úspěchy, chtěl bych mít takový přehled a zkušenosti, jako on.

Jako další důvody, kvůli kterým jsem po velice dlouhém a nelehkém zvažování (kdy mě rodina i přátelé intenzivně přesvědčovali, abych tak nečinil) nakonec dospěl k rozhodnutí přijmout roli starosty, řadím zejména opakovaný vysoký počet vašich hlasů delegovaný v době voleb mé osobě s vědomím důvěry, kterou nesmím zklamat. Dále je to znalost místních poměrů a chodu obce, zkušenosti profesní, legislativní i manažerské. A to vše s vědomím, že budu muset obětovat velké množství času a práce na úkor rodiny, firmy, sportu, osobního života.

Domnívám se, že za dobu, po kterou funkci starosty vykonávám, se povedlo realizovat velké množství práce a úkolů, které jsme si společně se zastupiteli předsevzali. Ostatně, o tom, co vše se nám doposud společnými silami povedlo, co méně a na co ještě nedošlo, jste ve velké míře informováni například prostřednictvím tohoto zpravodaje. Je jistě spousta práce, kterou máme v plánu realizovat. K tomu však potřebujeme nejenom elán a znalosti, ale také vaši důvěru, podporu, toleranci a velkou míru pochopení.

Byl jsem si vědom toho, že je role starosty, zejména na takto malé obci, funkcí nevděčnou a jde do jisté míry o osobní sebemrskačství, absolutní ztrátu soukromí. Tušil jsem, že se budu muset “obrnit” vůči různým přímým i nepřímým výpadům vůči mé osobě, bylo mi jasné, že ne vždy budou všichni s mými rozhodnutími souhlasit. Podvědomě jsem tušil, mám-li vykonávat tuto funkci nestranně a hájit vždy zájmy obce, musím ctít platné zákony a hospodařit se svěřeným majetkem i pravomocemi dle nejlepšího vědomí a svědomí. Je jasné, že se tento můj veřejný ale i soukromý postoj stal pro některé naše spoluobčany, slušně řečeno, nestravitelný.

Aktuální a dlouhodobě neudržitelný stav dospěl již tak daleko, že zvažuji rezignaci na funkci starosty obce. Ptáte se proč? Nejsem již déle schopen za současného stavu naší “společnosti” (v podstatě osamoceně) bojovat proti zlu, lžím, nenávisti, aroganci, závisti, dezinformacím a dezinterpretacím, omezenosti a lidské hlouposti. Co mě opravňuje takto ostře vše formulovat? Důvodů je hned několik. Nemohu akceptovat, aby kdokoli, bez znalosti faktů, reálné skutečnosti a souvislostí šířil poplašné a lživé zprávy. Nebo pomluvy na adresu obce, starosty, místostarosty, členů zastupitelstva, zaměstnanců obce a také mé soukromé osoby či firmy.

Fakta? Rád bych zde uvedl několik příkladů, které tato má tvrzení dokazují.

Jistě jste v minulých dnech zaznamenali několikeré přerušení dodávek pitné vody. První porucha (je to již déle) byla způsobena havárií na vodovodním řadu za Kulturním domem ve Vlastibořicích. O vlastní poruše a o tom, že bude přerušena dodávka vody, jsem se dozvěděl pozdě, až když voda netekla. Okamžitě jsem samozřejmě volal na vodárny a zjišťoval podrobnosti. Vyhlásit přerušení dodávky vody dopředu bylo tedy nemožné. Minulý týden bylo avizováno čištění vodojemu a provádění údržby na zařízení, o kterém jsme dopředu věděli a tak jsme vás o této skutečnosti také včas informovali prostřednictvím místního rozhlasu. Poslední páteční přerušení dodávky vody bylo způsobeno opět havárií na vodovodním řadu (tentokrát před DPS), které mělo bohužel za následek opětovné přerušení dodávky vody. Ihned, jak jsem tento fakt zjistil, jsem volal na SČVaK a zjišťoval podrobnosti. Oznamovat přerušení vody, když již neteče, nemá žádný smysl. Oznámení o přerušení bohužel ze strany vodovodů dorazilo pozdě. Po těchto skutečnostech jsem apeloval na provozní techniky SČVaK, aby mne vždy, pakliže to bude jen trochu možné, telefonicky, nikoli e-mailem, informovali o odstávce.

Je jasné, že je pro každého z nás velice nepříjemné, když delší dobu neteče voda. Absolutně však odmítám postoj některých občanů, kteří toto nechápou a stěžují si, že jsme vše dopředu neoznámili. Ano, je za této situace problematické v restauraci uvařit, stejně tak zajistit např. hygienické minimum ve firmě nebo v domácnosti.

Jak jste již byli informováni, druhým provozovatelem restaurace se na základě podané nabídky stal Roman Bukovan. S ním byla také sepsána nájemní smlouva. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se díky kontrole Živnostenského úřadu dozvěděli, že si pan Josef Chlupáč bez jakéhokoli souhlasu a vědomí obce zaregistroval provozovnu v Kulturním domě. A dále jsme byli informováni o existenci sdružení fyzických osob mezi R. Bukovanem a J. Chlupáčem ještě před podáním nabídky na provozovatele restaurace. V obou případech se jedná o podvodné jednání. Možné důsledky takového jednání si každý dovede již domyslet. Jednoznačné rozhodnutí zastupitelů a postup v této věci byl následující: Není možné pronajímat restauraci podnikatelskému subjektu, který se neúčastnil výběrového řízení a který nemá jakýkoli právní vztah k dané nemovitosti. Pan Chlupáč následně doložil zrušení provozovny.

Díky tomuto postupu, který nemá a ani nemohl mít jiné řešení, jsem byl paradoxně označen za hlavního viníka. Zřejmě proto, že jsem si dovolil před zastupiteli zpětně zhodnotit dosavadní dodržování smluvních vztahů pana Chlupáče s obcí. Nájemní smlouva na provoz obchodu s potravinami a hospodou byla ze strany nájemce vypovězena velice rychle. Nedošlo k dodržení smluvního ujednání šestiměsíční výpovědní lhůty a obchod byl více než dva měsíce mimo provoz. Smlouva o pronájmu technického zázemí také nebyla dodržena. Doplatek ve výši 12.608,- Kč z vyúčtování za spotřebovanou energii a vodu byl uhrazen sedm měsíců po ukončení provozu! Poslední pronájem technického zázemí také neproběhl korektně. Klíče a faktické předání zázemí, bohužel bez úklidu kolem objektu, proběhlo také s velkým zpožděním.

V současné době, zřejmě demonstrativně, v restauraci kolují kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti TopDesign Stavby, s.r.o., kterou vlastním společně se svým tatínkem a který je samozřejmě volně k nahlédnutí na internetu. Dále je mi kladeno za vinu, že zakazuji zaměstnancům naší firmy a dále obecním zaměstnancům a nájemníkům DPS, aby se stravovali v restauraci.

Dochází k veřejnému zpochybňování zakázek, které díky nejvýhodnější nabídce na základě výběrových řízení realizovala společnost TopDesign Stavby, s.r.o. Dále je zpochybňována koupě dvou pozemků, které společnost TopDesign Stavby, s.r.o. od obce v minulém roce zakoupila. Mezi další “zajímavá” témata patří výše platu starosty a místostarosty a “nepoměr” výše odměny ostatních zastupitelů, nebo úhrada za uskladnění stavební suti pod fotbalovým hřištěm. Témat je jistě daleko více.

Má-li kdokoli potřebu nebo pocit, že není cokoli v pořádku, může se v úředních hodinách nebo po dohodě dostavit na obecní úřad, kde se může přímo informovat o skutečném stavu věci.

Aktuální výše mého měsíčního platu, jako neuvolněného starosty obce, činí 9.495,- Kč + 2.500,- Kč na dopravu, telefon a výdaje spojené s výkonem funkce. Tato výše je stanovena dle vyhlášky, navíc ponížena. Aby byla informace ucelená, průměrně odpracuji pro obec 78 hodin v měsíci, které se skládají z činnosti na obecním úřadě (v úředních a mimo úřední hodiny), z absolvovaných školení, pracovních schůzek (např. na městském úřadu, krajském úřadu) a dále jde o činnost při jednání s dodavateli, státními institucemi, či o řešení běžných úkonů s občany mimo úřední hodiny. Nemalý čas také věnuji studování podkladů, vyhlášek a zákonů, tvorbě zadávacích dokumentací nebo administrací dotačních titulů či správních rozhodnutí a ostatním úkonům (e-mailová a telefonická komunikace). Pravidelné příspěvky do Obecního zpravodaje také vyžadují spoustu času. To vše s vlastním telefonem, na vlastním notebooku a s vlastním automobilem (za poslední tři měsíce najeto cca 1.282 km při průměrné spotřebě 10,9l/100km, protelefonováno cca 920 minut).

Zaměstnancům ani komukoli jinému nezakazuji a nikdy jsem nezakazoval navštěvovat jakékoli restaurační zařízení. Natožpak naše obecní.  Myslím si, že je každého věc, kde se stravuje.

Společnost TopDesign Stavby, s.r.o. jsem založil 8. února 2008 a vlastním ji společně se svým tatínkem. Předtím jsem pracoval na živnostenský list a zároveň učil na ČVUT v Praze, fakultě stavební. Prosperující firma, kterou jsme společnými silami vybudovali pouze na základě usilovné práce, čestného a slušného jednání a která do této obce každoročně vrací nemalé finanční prostředky v podobě daní, může být pro rozumně uvažujícího místního člověka spíše přínosem, nikoli terčem nesmyslných pomluv. Veřejně zde deklaruji, že tento stav již nadále nebudu tolerovat a dozvím-li se o někom, že mne nebo naši společnost cíleně a vědomě pomlouvá či očerňuje, že budu postupovat právní cestou.

Obecní pozemky, které společnost TopDesign Stavby, s.r.o. v loňském roce zakoupila, byly obcí veřejně nabízeny déle než šest let, bohužel neúspěšně. Zakoupeny byly společností TopDesign Stavby, s.r.o. zejména z důvodu finančního příjmu obce, aby mohla hradit své závazky. Nakoupeny byly za stanovenou cenu, která byla vyvěšena na úřední desce a kterou určilo pro tuto lokalitu již předešlé zastupitelstvo.

Společnost TopDesign Stavby, s.r.o. vyvezla celkem 32 (32x7t=224t) for čisté stavební suti, která zejména pochází z bouracích prací na Kulturním domě. Výše poplatku za uskladnění by tedy činila cca 11 200,-Kč. Na druhou stranu byly bezplatně provedeny zemní strojní práce pro rovnání podkladu a suti v celkové výši 8 650,- Kč a dále byly zdarma před zavážením sutí provedeny stavební a montážní práce v celkové hodnotě 11 600,- Kč (dodávka nových bet. trub DN 300, napojení, obetonování, realizace šachty). Další výčet prací a dodávek materiálu, které společnost TopDesign Stavby, s.r.o. v průběhu posledních let pro obec zcela zdarma realizovala či sponzorských darů, zde pro jeho obsáhlost nebudu uvádět. Navíc doposud žádný občan poplatek za uskladnění suti obci nehradil.

Vážení spoluobčané, jsem člověk, který neodchází od začaté práce. Velice rád bych dokončil rozpracované. Do konce funkčního období budu rád i nadále pracovat s plným nasazením tak jako doposud, v zájmu obce a pro obec. V běhu je celá řada podaných žádostí o dotaci, ke konci se chýlí nový územní plán obce, dokončuje se realizace celé řady investičních akcí, úspěšní jsme v prodeji obecních pozemků, aktuálně řešíme nefunkční veřejné osvětlení v Sedlíšťkách, pracujeme na doladění smlouvy o dílo na vytápění DPS tepelnými čerpadly atd.

Nebudu však toto vše dále podstupovat s vědomím, že mi neustále někdo “hází klacky pod nohy”. Za těchto okolností nejsem ochoten dále aktivně pracovat pro tuto obec. Byl bych velice rád, aby se obec Vlastibořice nedělila na “zájmové” skupiny, aby nedocházelo k dělení obce např. na Vlastibořice a Jivinu, aby jednotlivé spolky a sdružení dokázaly společně kooperovat, nikoli se vzájemně osočovat. Přeji si, aby si místní lidé vycházeli vstříc a byli k sobě ohleduplní a slušní, nikoli záviděli jeden druhému.

Budu velice rád za vaše názory, dotazy, připomínky a náměty.