oficiální web obce

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích organizovaných obcí Vlastibořice a  místní spolky.

Obec Vlastibořice, se sídlem Vlastibořice 23, 463 44 je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonní linky obecního úřadu ve Vlastibořicích + 420 485 146 025, případně prostřednictvím emailu info@vlastiborice.cz.

 1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli v oprávněném zájmu Obce Svijany informovat občany a veřejnost o aktivitách obce a tímto ji propagovat. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme:

 • informovat občany obce Vlastibořice a širokou veřejnost o uskutečněných akcích, jejich zaměření, vystupujících a účastnících
 • propagovat obec Vlastibořice jako aktivní obec, podporující např. spolkovou činnost a aktivity zaměřené na veřejné setkávání občanů
 • připomenout účastníkům průběh akcí a atmosféru, která na nich panovala
 1. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorii osobních údajů:

 • fotografický, obrazový a zvukový záznam
 1. Jak s údaji pracujeme

Fotografie, obrazové a zvukové záznamy shromažďujeme v přiměřeném rozsahu poté, kdy o tomto budete předem informováni. Poté jsou u nás osobní údaje důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vybrané fotografie v našem oprávněném zájmu zveřejníme veřejnosti následujícím způsobem:

 • Ve Zpravodaji obce Vlastibořice
 • Na webových stránkách obce Vlastibořice – vlastiborice.cz
 • V reklamních tiskovinách, na kterých obec Vlastibořice participuje
 • V obecní kronice
 1. Jak dlouho údaje držíme

Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou skartačním plánem obce Vlastibořice, poté budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny:

 • fotografie, obrazové a zvukové záznamy na digitálních úložištích skartace po 20 letech
 • zveřejnění na webu skartace po 20 letech
 • zveřejnění v obecní kronice – po dobu vedení obecní kroniky
 1. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. Obec Vlastibořice je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu obce Vlastibořice máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů obce Vlastibořice. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky obecního úřadu Vlastibořice + 420 485 146 025, případně prostřednictvím emailu info@vlastiborice.cz, nebo písemně na adresu Vlastibořice 23 46344. Váš podnět bude předán starostce (případně pověřenému členu zastupitelstva), který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.