oficiální web obce

… rád bych se v tomto úvodníku věnoval rekapitulaci plnění společného programového prohlášení zastupitelstva obce Vlastibořice zveřejněného 24.11.2010, které jsme na základě priorit jednotlivých kandidujících uskupení v naší obci přijali. Jelikož stávající zastupitelstvo obce vstupuje do posledního půlroku své činnosti, domnívám se, že je na místě, naši dosavadní skoro čtyřletou činnost zhodnotit. Pokusím se také nastínit akce, které bychom ve zbytku funkčního období rádi realizovali, či z hlediska dlouhodobé koncepce rozvoje obce pro nové zastupitelstvo připravili. 

1. INFORMAČNÍ SERVIS OBCE – ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ V OBCI

1.1. Veřejný rozhlas – včasné, srozumitelné, přehledné, úplné a opakované aktuální informace              nejen pro občany obce

Veřejný rozhlas je plně funkční. Veškeré informace, které je třeba občanům prostřednictvím veřejného rozhlasu sdělovat, jsou včas, srozumitelně a opakovaně sdělovány.

1.2. Internetová prezentace obce – pravidelná aktualizace, rozšíření portfolia informací o          dění v obci v textové i obrazové podobě, aktualizace informací o spolcích, sdruženích,              organizacích a zájmových sdruženích v obci, kvalitně zpracovaná úřední deska, kontaktní údaje,        zveřejnění důležitých vyhlášek a dokumentů, informace o historii obce, propagace obce a           další nezbytné náležitosti, které by měly být obsahovou částí internetové prezentace každé obce.

Internetové stránky obce byly nově vytvořeny, jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány, včetně funkční úřední desky. Umístěny jsou zde i důležité dokumenty, jako je kompletní platný Územní plán obce, Plán rozvoje obce… Jsme samozřejmě velice rádi, že se na aktualizaci a správě podílejí místní občané a tímto bych jim rád za dosavadní dobrovolnou práci poděkoval. Věřím také, že se nám povede doplnit o textový a fotografický materiál zbývající odkazy, zejména o jednotlivých osadách obce.

1.3. Obecní zpravodaj – pravidelné tištěné informační médium pro občany obce Vlastibořice, které bude bezplatně měsíčně distribuováno do každé domácnosti

Co se Obecního zpravodaje týká, domnívám se, že zde jsme oproti dřívějšku udělali největší posun. Zpravodaj po tři roky vycházel pravidelně každý měsíc, nyní jednou za dva měsíce. Málokterá obec naší velikosti takovýto Obecní zpravodaj má. I zde bych rád všem, kteří se na vydávání zpravodaje podíleli a doposud podílejí, poděkoval. Zároveň věřím, že se i nadále bude dařit obsahově plnit zpravodaj alespoň v takové míře, jako doposud.

1.4. Informační tabule v obci – zvýšení informovanosti nejenom místních občanů

Povedlo se nám osadit několik informačních tabulí v obci, zejména díky dotačnímu grantu rozvoje venkova (občanské sdružení Naše ves) a dále za pomoci města Turnov. V roce 2012 byla zprovozněna naučná stezka z Vlastibořic do Albrechtic. Podél této stezky bylo rozmístěno několik informačních tabulí, které informují o jednotlivých zajímavostech v daném místě a dále o historii a současnosti naší obce. V roce 2013 jsme také osadili na začátku každé osady smaltované tabule se znakem obce a názvem osady.

1.5. Informační a krizový systém obce – emaily, sms info

I v této oblasti jsme dosáhli zlepšení původního stavu. Všem zastupitelům obce byl zřízen obecní e-mail, na který mohou občané psát. Dále pravidelně zveřejňujeme aktuální kontakty na Obecní úřad, starostu, místostarostu. Občané se také mohou zaregistrovat pro příjem informačních sms, které je informují v případě přerušení dodávky vody. Rádi bychom během tohoto roku zřídili a pravidelně aktualizovali databázi všech našich občanů pro případ rychlého kontaktu či krizové situace. Databáze kontaktů samozřejmě existuje již nyní, nicméně nemáme u všech kontaktů uvedené aktuální telefonní číslo, či e-mailové spojení. Rád bych vás tedy touto cestou požádal, abyste nám, budete-li chtít, buďto osobně na Obecním úřadě, telefonicky, nebo e-mailem tyto kontaktní informace sdělili. Děkuji.

1.6. Plakátovací plochy – údržba, aktualizace, sjednocení + podmínky reklamy soukromých  subjektů

Plakátovací plochy v naší obci máme tři, v každé osadě u autobusové čekárny. V Sedlíšťkách se nám podařilo v roce 2011 plakátovací plochu zrekonstruovat, na Jivině a ve Vlastibořicích byly tabule také opraveny. Navíc průběžně osazujeme uzamykatelné informační úřední vývěsky, ve kterých jsou umisťovány informace z úřední desky obce. V současné době budou instalovány nové informační uzamykatelné vývěsky na obou hřbitovech. Pravidelně se snažíme plakátovací plochy udržovat. Zpoplatnit a korigovat uveřejňované informace soukromých subjektů na plakátovacích plochách se nám bohužel daří pouze částečně.

2. KULTURA, SPORT A SPOLEČ. DĚNÍ V OBCI, HISTORIE OBCE, POSPOLITOST

            2.1. Podpora konání tradičních kulturně-společenských akcí – sraz rodáků, školáků, sokol,          obnova konání tradičních akcí (zábavy, masopust, velikonoce, čarodějnice…)

I v tomto směru se nám společně podařilo obnovit konání některých společenských akcí, celá řada akcí vznikla nově (např. vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromku, hasičská soutěž O pohár starosty obce, půlmaraton Okolo Vlasti, pálení čarodějnic, letní slavnosti, sousedské posezení, Drakiáda, živý betlém, masopust, divadla, výlety…). Jsme také velice rádi, že se nám daří v jarních měsících zapojit občany k veřejným pracím formou brigády. Věřím také, že se nám podaří uskutečnit sraz rodáků, který naváže na úspěšné předešlé ročníky.

2.2. Podpora sportovních akcí a práce s mládeží – zachování a udržení stávajících tradičních        sportovních akcí, podpora práce s mládeží a celková podpora sportu v obci

Jsem velice rád, že se nám daří zajišťovat, zejména díky obětavým rodičům a dalším občanům v obci, činnost pracovní dílny, sportovního oddílu pro děti, hasičskou sportovní činnost a další práce s mládeží. Pravidelné konání Vlastibořické tenisky, fotbalového turnaje Vlastibořická kopačka, Dětského dne a další aktivity jsou toho důkazem. Nemohu také opomenout aktivní činnost naší obecní knihovny a pravidelná čtení a malování s našimi dětmi. Za toto také patří velký dík!

2.3. Historie obce – medializace a propagace historie obce, kroniky, zřízení stálé expozice v       nově zrekonstruovaném sklepení Obecního úřadu

V roce 2012 byly v rámci naučné stezky vytištěny také propagační brožury o naší obci, pomocí Obecního zpravodaje a internetové prezentace se snažíme o další propagaci. Rádi bychom také zvládli pasportizaci našich obecních a školních kronik a jejich kompletaci. Věřím také, že se nám povede zajistit dostatek exponátů a vybavení pro zřízení stálé expozice v malebném sklepním prostoru Obecního úřadu.

2.4. Spolky, sdružení a zájmová uskupení – dobrovolní hasiči, Sokol, Jívina klub, setkání               důchodkyň… podpora další spolkové činnosti a angažovanosti občanů

Velice mne těší snaha mladé generace zapojit se do činnosti místního Sokola a Sboru dobrovolných hasičů. Bez pravidelné a neutuchající činnosti Jívina klubu a místních hasičů bychom byli ochuzeni o mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí. Pravidelně se také setkávají naše důchodkyně.

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ÚZEMÍ OBCE, ODPADY

            3.1. Nakládání s odpady – kontejnerová stání, pravidla pro ukládání odpadů, „sběrný dvůr”

V současné době nám velice dobře funguje sběr a třídění odpadu, pravidelně nám rotuje obecní kontejner, svoz komunálního odpadu také probíhá pravidelně a bez výpadků. Co se nám bohužel doposud nepodařilo a musíme v tomto podniknout rychlé rozhodnutí, je zřízení „sběrného dvora”, kde bychom mohli hromadit a separovat ostatní odpad.

3.2. Ochrana přírody a krajiny – soubor priorit, pravidel a vyhlášek obce

Základní agenda probíhá standardně, zvláštní vyhlášky či pravidla jsme doposud nemuseli zavádět. Stále však platí důraz na ohleduplnost a dodržování standardů v oblasti pálení organického odpadu, parkování osobních automobilů v obci, rušení nočního klidu, volného pobíhání psů, chování se ke společnému majetku…

3.3. Využití území, územní plán obce – stávající ÚP, nový ÚP, pravidla, regulace, mapy

I zde se nám podařilo úspěšně a velice rychle vytvořit a uvést v platnost základní dva „technické” dokumenty obce: Územní plán obce a Plán rozvoje obce.

3.4. Obnova památek a historických součástí obce – seznam priorit, pasportizace objektů

Zde jsme bohužel pro nedostatek finančních prostředků zatím žádné zásadní činnosti neprovedli, probíhá samozřejmě kontinuální údržba a drobné opravy těchto objektů. Díky dotačnímu titulu získaného za pomoci Mikroregionu Jizera došlo v roce 2012 k částečné rekonstrukci kapličky na Jivinském hřbitově a úpravám jeho prostranství, včetně částečné opravy obvodové zdi a kamenného obelisku. V současné době zaznamenáváme dvousté výročí stavby kapličky v Sedlíšťkách, která je bohužel v desolátním stavu. Zde se budeme snažit o její odborné zrekonstruování. V dalším období bude jistě nutné provést pasportizaci hřbitova ve Vlastibořicích a jednotlivých historických staveb v obci. Důležitým úkolem v budoucnu bude také provedení opravy dřevěné zvonice, která již nyní vykazuje celou řadu nedostatků.

3.5. Drobná architektura – úplný seznam objektů, odborné posouzení stávajícího stavu, opravy

Tento bod prozatím splněn nebyl, probíhá pouze pravidelná údržba prostranství kolem těchto objektů.

3.6. Údržba a rozvoj zeleně v obci – program na systémové řešení zeleně v obci

V průběhu roku 2012 – 2013 bylo provedeno několik odborných zásahů ošetření vzrostlých stromů v naší obci, včetně prořezání. Každý rok od jara do podzimu zaměstnanci obce provádějí kosení trávy a údržbu obecních pozemků. Na jaře 2013 proběhla také v rámci brigády komplexní rekonstrukce zeleně podél našich obecních komunikací, včetně rozsáhlé výsadby zeleně nové. Letos na jaře bychom rádi v tomto počinu pokračovali.

3.7. Pasportizace obce, technická mapa obce – mapové podklady, seznam objektů

Tento úkol doposud nebyl pro jeho časovou a technickou náročnost realizován, nicméně je třeba jej v příštích letech zrealizovat.

4. PODPORA KVALITY ŽIVOTA V OBCI

            4.1. Bezpečnost provozu a dopravní infrastruktura v obci – dopravní značení, vytipování problematických míst v obci, návrh řešení, dotační tituly, parkování na parkovišti před DPS a před obchodem s potravinami

Podařilo se realizovat několik drobných úprav v obci, máme vytipovány problematické úseky a místa, parkování před DPS bylo nastaveno. Každopádně stále trvá nelehký úkol vyřešit parkování některých občanů, kteří parkují tam, kde nemají. V tomto případě bude pravděpodobně nutné zpracovat vyhlášku o parkování v obci.

4.2. Knihovna – podpora aktivit, oslovení mládeže, práce s dětmi, konání odborných    přednášek…

Jsem velice rád, že se nám podařilo obnovit činnost obecní knihovny, která podporuje kulturní rozvoj v naší obci, zejména prací s mládeží. Věřím, že se nám podaří toto počínání i nadále rozvíjet.

4.3. Místní obchod s potravinami – zásobování a rampa

I zde jsem velmi rád, že v naší obci prosperuje obchod s potravinami a smíšeným zbožím, který se nám prozatím daří udržet.

4.4. Obecní víceúčelový automobil – pro široké využití místních občanů

Z důvodu přehodnocení priorit, nedostatku finančních prostředků a poměrně složité provozní stránky věci jsme od této priority prozatím upustili.

5. PROVOZ A CHOD OBECNÍHO ÚŘADU, SYSTÉMOVÉ PRVKY

            5.1. Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce – včasné poskytnutí podkladů k               prostudování všem zastupitelům a následně i občanům obce

V rámci možností, technického zázemí a rozsahu projednávaných bodů je takto činěno.

5.2. Jednací řád obce – způsob vedení pracovních schůzek a veřejných zasedání obce

Jednací řád obce se v průběhu let ustálil, na každý rok jsou dopředu stanoveny termíny konání veřejného zasedání obce.

5.3. Vyhlášky, nařízení, usnesení – aktualizace, tvorba nových, pravidla, dodržování

V tomto bodě je velký prostor pro systematickou tvorbu pravidel, nařízení a vyhlášek. Nicméně se domnívám, na základě dosavadních zkušeností, že by v řadě případů stačilo, kdyby se občané vzájemně více respektovali, dodržovali základní pravidla a byli ohleduplní k druhým. Samostatnou kapitolou je také způsob a rozsah dohledu nad dodržováním těchto pravidel a následně jejich vymahatelnost…

5.4. Provoz a administrativa Obecního úřadu – zaměstnanci, zastupitelstvo, zázemí obce

Provoz Obecního úřadu a chod obce, včetně dalších zařízení, běží standardně, zázemí a podmínky pro naši činnost se snažíme neustále vylepšovat. Domnívám se, že v porovnání s okolními Obecními úřady máme ve všech směrech velice dobré zázemí. Obec je pravidelně dozorována a auditována, doposud vždy s kladným hodnocením.

5.5. Veřejné zakázky a výběrová řízení – transparentnost, informovanost, jasná pravidla

V průběhu roku 2012 došlo k legislativní úpravě zákona o zadávání veřejných zakázek, složitost a celá agenda se výrazně zvýšily. Tímto zákonem se naše obec samozřejmě řídí. Nicméně se i v rámci menších a drobných dodávek, služeb a prací snažíme ke každé přistupovat individuálně, z ekonomického hlediska vždy volíme řešení nejvýhodnější a nejefektivnější. Na začátku našeho funkčního období byl zpracován a odsouhlasen dokument o způsobu zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení v naší obci, kterým se naše obec řídí.

6. INVESTICE A ROZVOJ OBCE

            6.1. Kulturní dům – rekonstrukce, etapizace, využití objektu, vize provedení

Kulturní dům byl v roce 2011 částečně rekonstruován, nyní čekáme na konečné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o přidělení dotace na zateplení objektu a výměnu oken a dveří.

6.2. Dětské hřiště Vlastibořice – realizace v zatáčce naproti DPS (již zpracován projekt, dotace)

Dětská hřiště pro nejmenší byla nakonec na základě přidělené dotace a vlastních prostředků obce realizována dvě, ve Vlastibořicích u vodní nádrže a na Jivině u technického zázemí obce.

6.3. Dětské hřiště Jivina + zázemí + sportovní hřiště – postupné dokončení stavebních úprav zázemí

Dětské hřiště realizováno bylo, sportovní hřiště doposud ne. Věřím však, že se tento záměr v budoucnu povede realizovat.

6.4. Odpočívadlo v Sedlíšťkách + historická část návsi – drobné úpravy, lavičky, herní prvek,       propagace návsi, infotabule, odpočívadlo

V roce 2013 proběhla úprava odvodnění návsi v Sedlíšťkách, drobné opravy čekárny a osazení úřední vývěsky. Herní prvek a odpočívadlo doposud realizovány nebyly.

6.5. Rybník Sedlíšťka – odstranění orobince, zlepšení stávajícího přístupu na vodní plochu

V roce 2011 – 2012 došlo k systematickému chemickému odstranění orobince, přístup k rybníku byl zachován a je průběžně udržován.

6.6. Rybníky Jivina – kultivace stávajícího stavu, volba vhodné násady ryb

Rybník na Jivině byl v rámci technických možností vyčištěn, je udržován.

6.7. Multifunkční zařízení – školka + volnočasové centrum – průzkum zájmu o toto zařízení,       ekonomické a věcné posouzení reálnosti projektu, zpracování základní vize

Tento úkol i přes veškeré snahy bohužel doposud realizován nebyl. Nicméně se domnívám, že by se o zřízení takového zařízení či obnovu školky mělo nové zastupitelstvo i nadále snažit.

6.8. DPS – dořešení automatizace a plné funkčnosti otopného systému

Topný systém v DPS byl v roce 2012 kompletně rekonstruován a modernizován, stávající akumulační vytápění bylo nahrazeno tepelnými čerpadly. Systém je plně funkční a tuto investiční akci hodnotíme jako velice úspěšnou. Dále proběhla oprava střešního pláště, kterým do objektu DPS zatékalo. Letos bude nutné opravit zábradlí na balkonech, natřít plechové konstrukce střechy a opravit nášlapné vrstvy balkonů.

6.9. Obecní komunikace – údržba, opravy (zejména úseky: Jivina „do Kotle”, Jivina střed,           Vlastibořice „cesta od Sluků k Jelínkom“…)

V roce 2012 a 2013 došlo k lokálním opravám povrchů obecních komunikací, kompletně byl zhotoven nový asfaltový povrch na prostranství před obchodem ve Vlastibořicích. Dále je průběžně opravována a udržována cesta „do Kotle” na Jivině. Ostatní komunikace a jejich oprava jsou v plánu na letošní a příští rok, respektive ve Vlastibořicích po dokončení komplexní rekonstrukce veřejného vodovodu v rámci obnovy finálních povrchů.

6.10. Opravy, údržba a modernizace stávajícího bytového fondu obce – rekonstrukce zakrytí   žumpy Kampelička, modernizace, údržba, zlepšení tepelně-technických parametrů staveb

Na konci roku 2013 došlo v Kampeličce k výměně stávajících dřevěných oken a dveří za plastová. Ještě nás letos čeká řešení nevyhovující žumpy u téhož objektu a další drobné opravy. V případě dostatečného množství volných finančních prostředků budou postupně probíhat opravy a rekonstrukční práce na dalších obecních objektech.

6.11. Sportoviště a hřiště Vlastibořice – kvalitní údržba stávajícího trávníku hřiště, údržba stávající požární nádrže a stanovení podmínek a pravidel pro užívání a provoz tohoto sportovního a technického zázemí + pravidla pronájmu technického zázemí

Od jara do podzimu probíhá kontinuální údržba prostranství sportovního zázemí, včetně hřiště a vodní plochy. Letos na jaře bychom rádi za spoluúčasti hasičů obnovili povrch nádrže, zhotovili lepší přístup k vodní ploše. Pravidla pro provozování zařízení byla definována a v současné době je platná nájemní smlouva s provozovatelem restaurace.

6.12. Prostranství návsi na Jivině – pravidelná údržba, dokončení povrchu proti kapli, údržba     a drobné opravy kaple, snaha o kultivaci stávajícího stavu celého prostranství návsi

I zde probíhá pravidelná údržba prostranství návsi a okolí kaple. Plocha naproti kapli byla v roce 2011 zpevněna štěrkovým krytem. Zbývá tedy provést drobné udržovací a rekonstrukční práce na vlastním objektu kaple.

6.13. Čekárna Vlastibořice – úprava stávajícího vzhledu čekárny na architektonickou podobu,   která bude konceptuálně vhodně zapadat do stávajícího konceptu středu osady

Tento bod doposud nebyl, z důvodů zejména finančních, realizován.

6.14. Barokní brána ve Vlastibořicích naproti hřbitovu – technická a administrativní podpora      obce za účelem urychlené sanace stávající historicky velmi hodnotné stavby

I tento bod nebyl doposud realizován, došlo pouze k prvnímu jednání o možnostech podpory ze strany obce s majiteli nemovitosti.

Jsem velice rád, že se nám až na pár výjimek podařilo sestavit realistický plán, který jsme dokázali splnit. Kromě výše uvedených priorit byla realizována celá řada dalších aktivit a investičních akcí, které zde nyní nebudu vyjmenovávat. Většina z nich byla prezentována v předešlých číslech Obecního zpravodaje, na veřejných zasedáních obce, atd.

Velice podrobný dokument, který se věnuje problematice rozvoje naší obce, a který ve velké míře vychází z odsouhlasených priorit obce a požadavků občanů, se nazývá Plán rozvoje obce a je volně dostupný na našich internetových stránkách.