oficiální web obce

… rád bych vás opět informoval o aktuálním dění v obci. Nejprve mi však dovolte, abych poděkoval paní Marcele Najmanové za kvalitní a obětavou práci, loajalitu, odbornost a vysoké pracovní nasazení. Nepamatuji si, že bychom za celou dlouhou dobu, po kterou pro naši obec pracovala, zaznamenali nějaký problém či pochybení při vedení účetnictví a ostatní agendy, včetně ověřování podpisů a administrace CzechPointu. Veškeré audity a kontroly byly vždy bez závad a v pořádku.

Také mi dovolte, abych vám představil novou pracovnici, Zuzanu Petráčkovou, která po paní Najmanové na Obecní úřad nastoupila. I přes velmi krátký čas, který jsme na předání celé agendy a seznámení se se všemi reáliemi obce měli, se paní Petráčkové povedlo se úspěšně s poměrně rozsáhlou agendou seznámit a na činnost paní Najmanové navázat. Chtěl bych jí tedy popřát pevné nervy, dostatek prostoru pro další seznámení s činností správy obce a co nejméně problémů, které se jistě v průběhu dalších dnů vyskytnou.

A nyní již krátce o tom, co se během posledních dvou měsíců podařilo realizovat. Úspěšně proběhla oprava střešní konstrukce na domě s pečovatelskou službou, včetně opravy interiéru bytové jednotky, která byla nejvíce zatékáním dešťové vody po letní „smršti“ postižena. Došlo k opravě sádrokartonového podhledu a následné výmalbě.

Dále se nám během velice krátké doby podařilo provést léta plánovanou rekonstrukci a obnovu dešťové kanalizace a odvodnění návsi v Sedlíšťkách. Byly zhotoveny, opraveny či zrekonstruovány stávající nefunkční a propadlé propustky, došlo k zatrubnění části příkopů a jejich vyčištění, osazení nových šachet a zejména k realizaci drenážního objektu, který by měl odvádět dešťovou a zejména přívalovou vodu z návsi, včetně svedené vody ze střech některých přilehlých nemovitostí.

Také došlo na začátcích jednotlivých vjezdů do naší obce k osazení informativních cedulí se znakem obce Vlastibořice a názvy jednotlivých osad. Smaltované cedule jsme měli již delší dobu pořízené, nyní došlo k osazení betonových patek a nosných tyčí pro osazení cedulí. Věřím, že se vám tento náš počin bude líbit.

Velkou radost nám přineslo již druhé vítání nových občánků v naší obci. Celá akce se velmi vydařila, počasí také přálo. Byl bych velice rád, kdyby se z této události stala další tradiční kulturní akce a aby i další zastupitelstvo, které vzejde z nových voleb příští rok, v konání těchto akcí pokračovalo.

Za asi nejzásadnější událost uplynulého měsíce považuji osobně úspěšné projednání a odsouhlasení kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu ve Vlastibořicích. Všichni velmi dobře víme, v jakém nevyhovujícím stavu se nyní tento vodovod nachází. Zejména po zimním období, kdy roztává půda, dochází poslední roky velice často k poruchám a výpadkům v dodávkách vody do našich domácností. Po projednání se správcem vodovodu SČVaK a.s. a zejména majitelem SVS a.s. bylo domluveno a následně i oběma stranami odsouhlaseno zahájení přípravných prací na realizaci celé akce. Jsem velmi rád, že celá rozsáhlá akce bude hrazena z prostředků SVS a.s. a obec se bude podílet pouze na následných opravách a úpravách povrchů komunikací po pokládce nového vodovodního řadu.

Kromě této akce se navíc podařilo domluvit kompletní rekonstrukci vodovodního přivaděče z vodojemu ve Vlastibořicích na Jivinu, také plně v režii SVS a.s. Jak jistě víte, i zde, pakliže by se rychle nepodařilo výměnu řadu dohodnout, hrozí velice reálně nedostatečné zásobení pitnou vodou Jiviny a nemožnost připojení nových nemovitostí na vodovodní řad. Věřme, že se vše uskuteční dle slibu zástupců SVS a.s. a SČVaK a.s.

Poslední věc, kterou bych zde rád již po několikáté zmínil, je ukončení jakéhokoli skladování organického a anorganického odpadu na nepovolené skládce za hřištěm ve Vlastibořicích. Žádám všechny občany, aby tuto skutečnost respektovali a již dále na toto místo žádný odpad nesváželi. Celá plocha bude rekultivována, srovnána a oseta trávou s tím, že platí vize využít v budoucnu tento prostor pro sportovní účely. Na obci je, abychom se společně zamysleli nad řešením likvidace organického odpadu, tj. zejména listí a trávy, který již nebudeme mít kam umísťovat. Jistě budeme nyní uvažovat také o zřízení tzv. sběrného dvora, kam bychom mohli nejenom tento odpad, ale také separovaný odpad umísťovat a likvidovat lépe, než doposud.

Hezký podzim!