oficiální web obce

Níže naleznete stav hospodaření obce k 31.3.2012, tentokrát mnohem detailněji.

Výsledky hospodaření k 31.3.2012

Daňové příjmy            1.152.649 Kč

Nedaňové příjmy        249.317 Kč

Kapitálové příjmy       175.371 Kč

Přijaté dotace             39.024 Kč

Příjmy celkem           1.616.361 Kč

 

Složení daňových příjmů:

Daň z příjmů FO ze ZČ                     110.660 Kč

Daň z příjmů FO z SVČ                    104.367 Kč

Daň z příjmů z kap. výnosů               13.039 Kč

Daň z příjmů PO                                140.275 Kč

Daň z příjmů PO za obce                   489.250 Kč

Daň z přidané hodnoty                      208.088 Kč

Poplatek za komunální odpad           76.500 Kč

Poplatky ze psů                                  2.250 Kč

Správní poplatky                                2.220 Kč

Daň z nemovitostí                              6.000 Kč

 

Složení nedaňových příjmů:

Příjmy z pronájmu nemovitostí          235.726 Kč

Odměna za třídění odpadu                8.036 Kč

Příjmy z poskytování služeb v DPS   1.449 Kč

Příjmy z úroků                                   146 Kč

Ostatní příjmy z vlastní činnosti        3.960 Kč

 

Kapitálové příjmy:

Příjmy z prodeje pozemků                 175.371 Kč

 

Přijaté dotace:

Dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce             24.000 Kč

Příspěvek na výkon státní správy                                          15.024 Kč

 

Běžné výdaje                                     1.290.980 Kč

Kapitálové (investiční) výdaje           1.284.122 Kč

Výdaje celkem                                  2.575.102 Kč

 

Položka běžné výdaje obsahuje: např. provoz všech zařízení v majetku obce (DPS, kulturní dům, technická zázemí sportoviště Vlastibořice, Jivina, bytové domy, hřbitov), péče o veřejná prostranství a zeleň, údržba komunikací, pěstební práce v obecních lesích, veřejné osvětlení, neinvestiční příspěvky na žáky navštěvující předškolní a školní zařízení, příspěvky na dopravní obslužnost, požární ochrana, činnost místní správy, pojištění majetku, příspěvky Mikroregionu Jizera atd.).

 

Složení kapitálových (investičních) výdajů:

Rekonstrukce kulturního domu                                                        1.211.987 Kč

Zřízení místní komunikace a rozšíření vodovodu na Jivině              72.135 Kč

 

K 31.3.2012 byla vyčerpána z krátkodobého úvěru částka        1.072.135 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.3.2012                                   349.021,55 Kč.

 

Informace z evidence obyvatel k 13.4.2012

Přihlášení k trvalému pobytu:

Ing. Milan Blažek, Vlastibořice 69 (2.4.2012)

Zemřelí:

Soukup František, Jivina 35 (25.3.2012)

 

Počet obyvatel k 13.4.2012 činil 237 osob.